• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

AtomicPokabu
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn mười bảy tuổi bón cơm cho Cố Chiêu Quân lần trước gặp. Trong tay nàng cầm một cái hộp gỗ dài, đi đến trước mặt Tống Dương duyên dáng thi lễ:
  - Nô tỳ bái kiến công tử.
  Sau đó mở cái hộp trên tay ra:
  - Cố tiên sinh nói, công tử hôm nay đột nhiên nổi tiếng, xứng với chuôi đao “Sơ vũ” này. Còn thanh đao rỉ cũ kia thì cũng không càn bận tâm, bỏ đi là xong.

  Đao là đao tốt, so với con đao trước đó lại càng tốt hơn, Tống Dương rất thích “Sơ vũ”:
  - Mỗi cây đao ông ta đưa tới ta đều làm hỏng, mỗi lần làm hỏng ông ấy lại đưa cho ta một cây đao khác. Ân tình ta nợ ông ấy càng ngày càng nhiều.

  Th
  You seem like a pretty active new member. Already 3 posts and an avatar. Welcome! By the way, this forum has a trick that allows you to turn a URL into text, so that it's shortened. For example, http://archives.bulbagarden.net/media/upload/4/45/Victini.png could become Victini. If you want to know how, send a me or any experienced member a PM. Hope you have a good time here!


  PS: Do you like RPing?
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top Bottom