• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

    Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

    Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Drowzee64
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn quen với việc chứng kiến cảnh sinh tử, cho nên đám quân nhân sĩ quan binh lính Liên Bang cũng sẽ không giống như những dân chúng bình dân bá tánh ở khu dân nghèo Đô thành Thiên Kinh Tinh Đế Quốc vậy, cảm thấy mới mẻ hưng phấn khi nhìn thấy cảnh xử bắn trên pháp trường. Sự náo nhiệt ngày hôm nay trên pháp trường cũng không phải là đám binh lính đến đây xem cảnh náo nhiệt, rất nhiều những chiến sĩ của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới hôm nay đến đây đều là bởi vì tiến đưa Bạch Ngọc Lan, còn đám đội viên của của Tiểu đội 7 trước đây, giống như đám người Cố Tích Phong vậy, thì lại là lo âu cùng với bất
    Happy birthday. :D
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom