• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

H

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn gực, vết thương sau lưng là khi chạy trốn mới có thể để lại.

  - Dũng sĩ chân chính ngươi nói nhất định số người rất đông.

  Tống Dương ra vẻ khó hiểu:
  - Vì sao?

  Tần Trùy cười lớn:
  - Khi một người đánh tám, bị người vây từ phía chém toán loạn, bảo dũng sĩ chân chính mà ngươi nói tới thử xem, xem phía sau lưng của bọn họ có lưu lại sẹo không?

  Người đàn ông dữ tợn cười to, dân chúng dưới đài cũng cùng cười theo, hơn phân nửa trong mắt có lệ, nhưng cũng cười… Người Thổ Phiên nhiều, lính Nam Lý ít, vết thương sau lưng không phải tượng trưng cho sự nhát gan, hoàn toàn ngược lại, chính min
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top