• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

M
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn ụ lại một hàng, làm thành một dòng chữ rõ ràng:

  - Việc cấp quyền hạn danh sách cấp bậc thứ I của Trung tá Hứa Nhạc, hoàn toàn phù hợp với những điều lệ và quy định của Đệ Nhất Hiến Chương.

  Ngoại trừ một dòng chữ này, cái Máy vi tính Trung ương Liên Bang lạnh như băng kia cũng không có đưa thêm bất cứ thuyết minh bổ sung chi tiết nào nữa cả.

  Thế nhưng một câu trả lời này của nó, đối với hai vị lãnh đạo cao nhất của Cục Hiến Chương trong căn phòng này, đã từng nhìn thấy qua vô số trường hợp kỳ quái, cũng vô cùng quen thuộc với cách trả lời nửa vời như thế n
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top