• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

    Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

    Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

pancakeswordsman

Profile posts Latest activity Postings About

  • trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn hề lập tức đưa ra bất cứ ý kiến xử phạt gì đối với Hứa Nhạc cả, ngược lại còn nghiêm khắc khiển trách tiểu tổ kỹ thuật của Cục Hiến Chương tại tiền tuyến này, thậm chí những lời lẽ khiển trách còn đặc biệt nghiêm khắc vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

    Cái này là có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Cục Hiến Chương cũng không định sẽ truy cứu trách nhiệm lần này của Hứa Nhạc, mà ngược lại bởi vì sự phẫn nộ phát tác của gã Trung tá trẻ tuổi này lại còn hướng về thuộc hạ của mình mà bày ra bộ mặt lãnh khốc nhất của chính mình? Không có bất cứ ai lại có gan đi tin tưởng vào loại s
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top Bottom