• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

L

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Địnhđặt lên trên người Trần Bưu và Thác Ny Tư, chỉ là khi đó thực lực của Thác Ny Tư và Trần Bưu còn thấp dễ dàng khống chế còn hiện tại Nhạc Chí Thu đã là cửu tinh Đấu Tôn đỉnh phong cường giả, muốn phong ấn thì phải dùng nhiều công phu.

  Nhạc Thành biết rằng, nếu như hắn mà bắn huyết tích về phía Nhạc Chí Thu không cẩn thận bị phản phệ thì chính mình mới là người phải chết.

  Muốn huyết tích thành công lên trên một cửu tinh Đấu Tôn như Nhạc Chí Thu thực lực của Nhạc Thành hiện tại không chắc làm được, muốn phong ấn được một người thì điều kiện tiên quyết chính là linh hồn lực của người phong ấn phải mạnh hơn, mặt khác người bị phong ấn không thể phản kháng.

  Điều kiện thứ nhất Nhạc Thành không nắm chắc, mặc dù thần thức rất mạnh nhưng Nhạc Thành cũng không cam đoan có thể mạnh bao nhiêu, điều kiện thứ hai thì cũng không thể cho nên Nhạc Thành ngay từ đầu đã bảo Yêu Huyên dùng Cửu Chuyển Yêu Đồng của Bát Sí Linh Mãng đánh trọng thương linh hồn của Nhạc Chí Thu.

  Với việc Yêu Huyên đã đánh trọng thương linh hồn lực của Nhạc Chí Thu, Nhạc Thành lúc này có cơ hội dùng huyết tích.

  - Cuối cùng cũng thành công.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top