• Welcome to The Cave of Dragonflies forums, where the smallest bugs live alongside the strongest dragons.

  Guests are not able to post messages or even read certain areas of the forums. Now, that's boring, don't you think? Registration, on the other hand, is simple, completely free of charge, and does not require you to give out any personal information at all. As soon as you register, you can take part in some of the happy fun things at the forums such as posting messages, voting in polls, sending private messages to people and being told that this is where we drink tea and eat cod.

  Of course I'm not forcing you to do anything if you don't want to, but seriously, what have you got to lose? Five seconds of your life?

Spi
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Đồng tâm làm giàu
  mu mới ra
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  thue phong tro
  https://www.youtube.com/channel/UCD8BWItJUn30PmzyHZkhCMA
  Hà Hải Địnhmắt của Nhạc Thành.

  - Bây giờ ta quyết định ngươi bị giam vào địa lao hai năm, ngươi có thể đi.

  Nhạc Thành không hề có biểu tình mà nói.

  - Hừ, bằng vào ngươi sao, ngươi còn chưa có đủ tư cách.

  Lão giả áo lam cất tiếng nói.

  - Hiện tại ta quyết định đưa ngươi vào địa lao ba năm, ngươi tự mình đi hay là để ta đưa ngươi đi.

  Nhạc Thành vẫn không biểu tình mà cất tiếng nói.

  Nhạc Duy cùng đám người Nhạc Chí Thu đưa mắt nhìn Nhạc Thành, bọn họ muốn biết rốt cuộc Nhạc Thành định làm thế nào.

  - Nực cười, ngươi muốn làm gì?

  Lão giả áo lam nhìn Nhạc Thành, trong mắt hơi hiện ra vẻ lo lắng mà nói.

  - Ngươi tiếp tục miệt thị tộc trưởng, tội càng tăng, bây giờ ta quyết định tự mình đưa ngươi vào
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top